PVC တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရး : EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

PVC တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရး : EASTERN PLASPACK CO.,LTD.


PVC တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရး

အေဖ်ာ္ ယမကာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရး
(Beverage Labels Manufacture)
ပလတ္စတစ္ အေပ်ာ့သံုး တံဆိပ္ ထုတ္လုပ္ေရး
(Shrink Label Manufacturer)
PETတံဆိပ္ပလတ္စတစ္ အေပ်ာ့ OPP တံဆိပ္
(PET Shrink Label)
PVC တံဆိပ္
(PVC Label)
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ပလတ္စတစ္ တံဆိပ္မ်ား
(High Quality Plastic Label, Beverage Label Printing)
 အေဖ်ာ္ ယမကာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ပံုနိွပ္ျခင္း
(Beverage Label Printing, Shrink Label Printing)
 ပလတ္စတစ္ အေပ်ာ့သံုး တံဆိပ္မ်ား ပံုနိွပျခင္း
(Shrink Label Printing)
 ပလတ္စတစ္ တံဆိပ္မ်ားပံုနိွပ္ျခင္း
(Plastic Label Printing.)
ပံုနိွပ္ျခင္း
အမ်ားဆံုး အေရာင္ ၁၂ မ်ိဳး အထိ သံုးနိုင္၊ feature; 180 M./MINUTE အျမန္ဆံုး နွုန္း။
Printing
ဖလင္မ်ားကို လိပ္ျခင္း
ဖလင္မ်ားကို လိပ္ကာ ခြဲထုတ္ျပီး ျဖတ္္ေတာက္သည္။
PVC တံဆိပ္မ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ား အဆင္သင့္သံုးစြဲနိုင္သည့္ အထိျပင္ဆင္ျပီး ေကာ္ကပ္သည့္ ဌာန သို့ပို့ေဆာင္သည္။
ဗဟို တံဆိပ္
ဖလင္လိပ္ကို ဗဟိုတံဆိပ္မွျဖတ္ယူသည္၊
PVC တံဆိပ္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမွဳအလိုက္ အရြယ္အစားနွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အရ။
ျပုျပင္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း
ဖလင္လိပ္မ်ားကို မထုပ္ပိုးမွီ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးပါသည္။
ROLLED DELIVERY PVC ၏ ပံုနိွပ္ျခင္း နွင့္ ေကာ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးရသည္အထိ စနစ္တက်စစ္ေဆးပါသည္။
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း
ဖလင္လိပ္မ်ားကိုုျဖတ္ေတာက္ျပီး အပ််က္စီးရွိမရွိစစ္ေဆးကာ သံုးစြဲသူမ်ားထံပို႕ေဆာင္သည္။


PVC Label Manufacturer

Printing
3 ROTOGRAVURE PRINTING M/C SYSTEMS (8 COLORS ,10 COLORS, 12 COLORS)
12 MAXIMUM PRINTABLE COLORS FEATURE WITH 180 M./MINUTE HIGHEST SPEED
Slitting
THIS IS THE PROCESS TO TAKE PRINTED ROLL
TO SPLIT THE RIM OUT
THEN SEPERATES THE ROLL APART.
MADE AS FINISHED PRODUCT READY FOR CUSTOMER DELIVERY OF OPP LABEL.
THE SLIT ROLL IS FOR HANDOVER TO GLUE ADHERESIVE DEPARTMENT FOR PVC LABEL
Center Seal
TAKING THE CUT ROLLING FILM FOR CENTERING SEAL
AS CUSTOMER ORDER SIZE AND STANDARD FOR PVC LABEL.
Doctor or Re-reeling
TAKING THE SEALED ROLLING FILM TO DO INSPECTION AGAIN BEFORE BOX PACKING
INSPECTION WILL BE DONE ON IMAGE PRINTING AND GLUE SEALING
FOR THE BEST QUALITY PRODUCT ON ROLLED DELIVERY PVC
Cutting
TAKING THE GLUED FILM TO CUT IN PIECES TOGETHER WITH DEFECT SCREENING
PRIOR SENDING TO CUSTOMER FOR THE CUTTING PVC LABEL

EASTERN PLASPACK CO., LTD.

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း
ကြၽႏု္ုပ္တို႔သည္ ပလတ္စတစ္ ျဖင့္ျပုလုပ္ေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္မႈျမန္ဆန္ေသာ အေရာင္၁၂မ်ိုးပါ Rotograve process(ဆံုလည္စနစ္) သံုး စက္မ်ားျဖင့္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈေပး ပံုႏိွပ္ေပး လ်က္႐ွိပါသည္။
အရည္ခ်င္းျပည့္ဝၿပီး ဝါရင့္အေတြ႔ၾကံဳ႐ွိေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၏ အဖြဲ႔သားမ်ားမွ အမွတ္တံဆိပ္ ႐ိုက္ႏိွပ္ရာတြင္ အေရာင္အရည္ေသြးမ်ား ၊စနစ္က်မႈ႐ွိမ႐ွိမ်ားကို တိက်စြာစစ္ေဆးၿပီး သံုးစြဲသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈရ႐ွိေစရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္႐ွိပါသည္။
PVC, PET, and OPP အတြက္ ျပည္တြင္းရိွ အေကာင္ဆံုးေသာ ထုတ္လုပ္ေရးမွ
(အရည္အေသြးအသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ) ဖလင္ျပား မ်ားကိုသာအသံုးျပဳပါသည္။
အေရာင္ ၁၂ မိ်ဳးသံုးနိုင္ေသာ ROTOGRAVURE (ဆံုလည္စနစ္) သံုးစက္မ်ားကိုအသံုးျပဳထားေသာေျကာင့္ အေရာင္အေသြး မွန္ကန္စြာျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ပံုနိွပ္ေပးနိုင္ပါသည္။
က်ံုဆန့္နိုင္ေသာ ဖလင္: PVC, PET
ပါကင္ပိတ္ရာတြင္သံုးေသာ ဖလင္ : BOPP
အမ်ိုးမ်ိူးေသာ ပါကင္ပိတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္ ပလတ္စတစ္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ပလတ္စတစ္ကို အသံုးျပဳထားေသာ တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ထုပ္ပိုးထားေသာေျကာင့္ ထုပ္ပိုးထားေသာပစၥည္းွ၏ အရည္အေသြးကို ျကာရွည္ခံေစရန္ အေထာက္ကူျပဳပါသည္။
PVC, PET, and OPP မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္လိုအပ္ေသာ ဖလင္ကုန္ျကမ္းမ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္တြင္းနံပါတ္ ၁ ဖလင္ ထုတ္လုပ္ေရးမွ ဖလင္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါသည္။
ဖလင္မ်ား၏အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ မထုတ္လုပ္ခင္ႏွင့္ထုတ္လုပ္ျပီးတြင္ အေအးခန္းမ်ားတြင္သာ ထိန္းသိန္းပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားထံ  ဖလင္ မ်ားကိုပို့ေဆာင္ရာတြင္လဲအပူခ်ိန္ ထိန္းညိွခန္း ပါေသာယာဥ္မ်ားျဖင့္သာပို့ေဆာင္ပါသည္။
က်ြန္ုပ္တို့၏ အေတြ့ျကံုရင့္ အရည္ခ်င္းျပည္၀ေသာအဖြဲ့မွ အေေရာင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အခိ်န္တိုအတြင္း သံုးစြဲသူမ်ား၏ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

WE SPECIALIZE IN PLASTIC LABELS PRINTING USING ROTOGRAVURE PRINTING PROCESS BY 12 COLORS  HIGH-SPEED PRINTING MACHINES.
From the team professional and experiences, it makes us enable to do a fast color proof, systematic, and good planning to handle customer requirements.
We choose to use the film from national leading manufacturer with quality certifcation including PVC, PET, and OPP
We use the 12 colors ROTOGRAVURE system printer including special color manipulation for the sake of high-speed printing.
SHRINK FILM: PVC, PET
FILM FOR FLEXIBLE PACKAGING: BOPP
SUITABLE FOR EVERY FORMAT OF PLASTIC PACKAGING.
HIGH QUALITY PLASTIC LABEL ALSO TAKE PART IN QUALITY MAINTENANCE TO EXTEND LIFE CYCLE FOR THE PRODUCT CONTAINED IN PACKAGE.
We choose films from qualified national leading manufacturers for PVC, PET, and OPP.
We use cold storage for keeping product both before and website after production to prevent film contraction and use temperature control vehicle for shipping product into customer hand.
From our experience and professional skill in our team, we enable to do color proving in a timeliness way. There is system and planning for supporting customer needs.

 


CONTACT US

EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

Address
168/8 Moo 3 Withun Damri Rd., Thambon Ban Bueng, Amphoe Ban Bueng, Chonburi 20170
Phone
+6681-686-1262, +6638-446-604
E-mail
easternplas@hotmail.com
Website
easternplaspack.aecgateway.com
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *